Skip to main content

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na Poskytovanie služieb jazykového koučovania a mentoringu pre fyzické a právnické osoby organizovaných poskytovateľom vzdelávacích služieb Mgr. Jana Grežová na základe živnostenského listu v odbore Vyučovanie cudzích jazykov a Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, zapísaný v Živnostenskom registri OU-TO-OZP-2018/003974-3, č. 470-19807, Okresný úrad Topoľčany. 
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Mgr. Jany Grežovej (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) na jednej strane a zákazníkmi, ktorí sú študentami zaradenými do skupinových alebo individuálnych programov, ktorými sú fyzické a právnické osoby, prípadne zákonní zástupcovia fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „Užívateľ služieb“). Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom služieb a Klientom.
 • Užívateľ služieb má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb výlučne pre seba a počas trvania programu nemôže byť nahradený inou osobou.
 • Odchýlne dojednania medzi Poskytovateľom služieb a Klientom sú možné a majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v týchto obchodných podmienkach, a to v prípade, ak sú riadne dohodnuté a písomne potvrdené oboma stranami.
 • Tieto obchodné podmienky ako aj cenník poskytovaných služieb sú, a budú zverejňované na webovej lokalite www.lingonada.com (ďalej len „Webstránka“).

 

2. Činnosť Poskytovateľa

 • Poskytovateľ ponúka svojim klientom vzdelávacie služby pre deti a dospelé fyzické osoby ako aj právnické osoby a ich predmetom je online alebo prezenčné jazykové koučovanie a mentoring individuálnym spôsobom alebo v skupinovom programe podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu v ponuke programu, ktorý zverejňuje na svojej stránke www.lingonada.com. 
 • Každý skupinový program sa končí uplynutím jeho doby trvania, pokiaľ na základe písomnej dohody nie je stanovené inak.

 

3. Objednávanie služieb a uzatváranie zmluvy

 • Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká na základe vyplnenej záväznej prihlášky do programu v online forme, kedy zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí s obchodnými podmienkami Poskytovateľa.
 • Informácie o programe, vrátane jeho obsahu, ceny a iných podmienkach sú uvedené individuálne priamo v popise každého jednotlivého programu. Ceny sú uvádzané ako konečné.
 • Pokiaľ z dôvodu mimoriadnych okolností zo strany Poskytovateľa nedôjde k uzavretiu zmluvy, bude o tom bezodkladne informovať svojich klientov alebo ich zákonných zástupcov, pričom Poskytovateľ služieb je povinný Užívateľovi služieb vrátiť prípadnú zaplatenú sumu, ak sa nepodarí nájsť pre Užívateľa iný vhodný jazykový program.

 

4. Organizácia programov

 • Všetky programy sa konajú počas roka v termínoch, ktoré sú uvedené v popise programu na webovej stránke. 
 • Dĺžka individuálneho sedenia (hodiny) je 60 minút, resp. podľa dohody s Klientom.
 • Dĺžka stretnutia v skupinovom programe je uvedená v popise programu.
 • Individuálne ani skupinové stretnutia neprebiehajú počas dní pracovného pokoja a víkendov, ak nie je dohodnuté inak.

 

5. Ceny a platobné podmienky

 • Cena programov je uvedená v popise každého programu na Webstránke Poskytovateľa. Cena sa vzťahuje výlučne na klientov dochádzajúcich k Poskytovateľovi služieb a na online sedenia.
 • Cena sedení uskutočňujúcich sa v priestoroch Klienta je predmetom cenovej ponuky a následnej dohody s takýmto klientom zohľadňujúc špecifiká presunu Poskytovateľa služieb a iné špecifiká.
 • Prvá 30 min. konzultácia pre nového klienta sa poskytuje zdarma
 • Minimálna objednávka individuálneho programu je 1 hodina, ktorú je možné vyčerpať do 1 mesiaca od objednávky.
 • Cena za individuálny program je splatná hneď po objednávke, najneskôr však 1 deň pred prvým stretnutím (nie je možné čerpať nezaplatené hodiny).
 • Cena za skupinový program je splatná najneskôr 3 dni pred začatím programu, a to buď v celosti alebo v splátkach, ktorých počet a obdobie úhrady je predmetom dohody Klienta s Poskytovateľom služby. 
 • Cena sa považuje za zaplatenú až jej pripísaním na bankový účet Poskytovateľa (IBAN SK34 0900 0000 0002 6301 3145).
 • Učebnice, učebné pomôcky ako aj ďalšie potreby Klientov v programe nie sú zahrnuté v cene kurzu, ktorá je uvedená na Webstránke.

 

6. Rušenie hodín a storno poplatky 

 • V prípade, že sa Užívateľ, ktorý navštevuje skupinový program, sa nezúčastní na stretnutí, Poskytovateľ nemá povinnosť poskytnúť mu žiadnu finančnú kompenzáciu či hodinu nahradiť.
 • Ak sa na danej hodine nezúčastní ani jeden Klient zaradený v skupinovom programe, táto hodina sa bude považovať za zrealizovanú.
 • Každý individuálny Klient má nárok na jeden náhradný termín naplánovaného sedenia, pokiaľ bola absencia ohlásená viac ako 24h vopred. Sedenie zrušené menej ako 24h vopred sa účtuje ako zrealizované (účtuje sa storno poplatok vo výške 100%).
 • Poskytovateľ je povinný čakať na Klienta maximálne 15 minút. Ak sa Klient ani po tomto časovom úseku od dohodnutého začiatku stretnutia nedostaví a neupovedomí poskytovateľa, ten sa bude domnievať, že Klient nemá v úmysle na hodinu prísť, a hodinu bude považovať za zrušenú. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť Klienta kontaktovať, alebo iným spôsobom ho upovedomovať, že mešká alebo, že zabudol prísť na hodinu. Každý účastník programu sám zodpovedá za presnosť dochádzky a absencie.

   

  7. Odstúpenie od zmluvy

  • Zmluvu môže ukončiť ktorákoľvek zo strán písomnou výpoveďou (emailom).
  • Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť len v prípade:
   1. nenaplnenia kapacít programu
   2. že Klient svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov programu alebo Poskytovateľa
   3. ak Klient neuhradí dohodnutú cenu v lehote splatnosti.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Poskytovateľa bude Klientovi vrátená zaplatená cena v pomernej časti nevyčerpaných sedení alebo bude poskytnutý adekvátny náhradný skupinový či individuálny program. 
  • V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Klienta je potrebné toto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
  • V prípade skupinového programu je možné odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia programu. Za prevzatie programu sa považuje prvá zrealizovaná hodina v programe. V tejto lehote bude Klientovi vrátená plná cena skupinového programu. Pri odstúpení od zmluvy po uplynutí tejto doby nemá Klient nárok na vrátenie zaplatenej ceny. 
  • V prípade individuálneho koučovacieho programu je možné odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, pričom bude Klientovi vrátená zaplatená cena v pomernej časti nevyčerpaných sedení

   

  9. Zodpovednosť

  • Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov Užívateľa súvisiacich s jazykovým programom a prípadné škody s tým spojené. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie programu z dôvodu nepredvídateľných okolností.

   

  10. Záverečné ustanovenia 

  • Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, videí, fotiek, grafiky, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Poskytovateľovi služieb. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Poskytovateľa.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za programy jazykového koučovania či online kurzy uvedené na stránke www.lingonada.com. Uskutočnené zmeny budú oznámené na stránke www.lingonada.com.
  • V prípade akýchkoľvek sporov vzniknutých zo Zmlúv a týchto Obchodných podmienok sa zaväzujú strany vyriešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované dňa 23.7.2023