Skip to main content

Pravidlá ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Mgr. Jana Grežová (ďalej len: „Prevádzkovateľ“).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov, v platnom znení a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES.
 • V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na prevádzkovateľa obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo (ii) telefonicky na čísle +421904208598 alebo (iii) prostredníctvom kontaktného formulára na stránke www.lingonada.com.
 • Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Dotknutou osobou ste Vy, pretože práve Vaše osobne údaje prevádzkovateľ spracúva.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky či dopytu, a sú predovšetkým uvedené na (i) dohodách, zmluvách ktoré s Vami uzavrel alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke pri prihlasovaní alebo kupovaní produktov a služieb, prípadne (iii) ste ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) ich Prevádzkovateľ odvodil od iných údajov, ktoré ste mu poskytli.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy alebo spracovanie objednávky zákazníka.
 • Nespracúva žiadne osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom
  • predaj produktov a služieb prevádzkovateľa
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov),
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, príp. iný kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • zasielanie oznamov a výkon marketingových aktivít, a to najmä kontaktovanie e-mailom, telefónom a pomocou sms správ.
 3. Užívateľ, ktorý sa prihlási na odber newslettera, má právo sa kedykoľvek z odberu odhlásiť. Odkaz na odhlásenie z odberu newslettera je umiestnený v päte každého newslettera.
 4. Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (ii) osobne, (iii) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online kontaktného formulára. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestanem prevádzkovateľ bezodkladne spracúvať a vymaže ich.
 5. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie po dobu 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb na základe zmluvy,
  • účtovné a právne služby
 2. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb, ktoré slúžia na uchovanie týchto údajov.
  • Prostredníctvom hostingu webovej stránky môže mať prístup s údajom správca webovej lokality Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava,
  • Príjemcami Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ webovej stránky www.lingonada.com, ktorý spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, fakturácie, či pre marketingové účely.
  • Prevádzkovateľ nikdy neposkytuje, nepredáva ani nevymieňa Vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre Vás. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám okrem sprostredkovateľov.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochrana heslom, šifrovanie údajov na cloudových úložiskách a ochrana antivírusovým, anti-phishingovým a antimalware programom.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Spracúvanie osobných údajov detí

 1. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môže vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním dopytu z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo podpisom súhlasu so spracovaním osobných údajov. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach (www.lingonada.com)

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.7.2023